VEDTÆGTER BRIDGEHUSET

Vedtægter for partselskabet

 Bridgehuset

30.10.2019       

Indholdsfortegnelse 

§ 1         Navn og hjemsted. 3

§ 2         Formål 3

§ 3         Kapitalforhold. 3

§ 4         Partselskabets opløsning. 4

§ 5         Hæftelse. 4

§ 6         Partbeviser. 4

§ 7         Overdragelse af parter. 4

§ 8         Repræsentantskabet. 5

§ 9         Bestyrelse og daglig ledelse. 5

§ 10      Tvister. 5

§ 11      Generalforsamling. 6

§ 12      Dagsorden. 6

§ 13      Ekstraordinær generalforsamling. 6

§ 14      Stemmeregler. 6

§ 15      Partselskabets tegning. 7

§ 16      Regnskab og revision. 7

§ 17      Vedtægtsændringer og ophør. 7

 

 

§ 1    Navn og hjemsted

 

            Stk. 1          Partselskabets navn er Bridgehuset.

             Stk. 2          Partselskabets hjemsted er Odense Kommune.

§ 2    Formål

            Stk. 1          Partselskabets formål er at eje og drive ejendommen Bogensevej 27, 5270 Odense N for herigennem at skabe gode rammer for bridgeaktiviteter i Odense.

            Stk. 2          På tidspunktet for vedtagelse af disse vedtægter har følgende klubber parter i ejendommen og ret til at spille bridge i Bridgehuset: 

                                                          Bridgeklubben af 1936

                                                           Bridgeklubben af 1945

                                                           Bridgeklubben af 1947

                                                           Klør 5

                                                           Odense Bridgeklub

                                                           Odense Damebridgeklub

                                                           Sidste stik

                         Parthaverfortegnelsen angiver partselskabets ejerforhold. Parter, der ejes af Partselskabet, giver ikke stemmeret og ikke ret til at spille bridge.

           

                                Rettigheden til at spille i Bridgehuset udgøres af spillemoduler, der er knyttet til besiddelsen af et givent antal parter jf. nedenstående model.

                                 Bridgehuset har tre lokaler; det store lokale, det mellemste lokale og det lille lokale. Et spillemodul i det store lokale kræver 18 parter, et spillemodul i det mellemste lokale kræver 12 parter, og et spillemodul i det lille lokale kræver 10 parter. Et spillemodul giver ret til i sæsonen at være i lokalet på hverdage i 5-7 timer enten dag (kl. 10:00 – 17:30) eller aften (kl. 17:30 – 24:00). En klub kan godt have mere end ét spillemodul.

                                 Klubber, der ikke er parthavere, kan benytte ledige spillemoduler mod betaling af det på generalforsamlingen fastsatte beløb.                           

             Stk. 3          De spillende klubber betaler et årligt bidrag, som fastsættes på generalforsamlingen for den indeværende sæson (1. september – 31.maj), og som skal dække omkostninger til drift af Bridgehuset. Partselskabet drives således som en nonprofit interessesammenslutning af bridgeklubber.       

            Stk. 4          Nye klubber kan kun optages ved simpel flertalsbeslutning blandt parthaverne på en generalforsamling.

§ 3    Kapitalforhold

            Stk. 1          Partselskabets kapital består af A-parter og B-parter á kr. 1.000,00. A-parter ejes af en klub og giver pågældende klub ret til at spille bridge på et givent tidspunkt. B-parter ejes af private personer og giver stemmeret, men ikke direkte ret til at spille. B-parter kan deponeres hos en klub jf. § 6 stk. 2.

            Stk. 2          Størrelsen af partskapitalen og fordelingen forefindes hos Bridgehusets kassere

            Stk. 3                        Nye klubber, der måtte ønske at blive medejere af Bridgehuset, skal købe A-parter til kurs pari. Købet skal godkendes på den ordinære generalforsamling.                                        

            Stk. 4          Parter købt inden disse vedtægternes godkendelse sidestilles med A-parter ved partselskabets ophør.

             Stk. 5          Parter købt efter disse vedtægters godkendelse sidestilles med B-parter ved partselskabets ophør.

             Stk. 6          Generalforsamlingen kan beslutte, at der ydes rabat i bidraget i forhold til de tegnede parter. Skal dagsordensættes hvert år

             Stk. 7          B-parter kan indløses.  Den ordinære generalforsamling fastsætter betingelser for indløsningen, som dog mindst skal ske til kurs pari. Bestyrelsen er således bemyndiget til at indløse B-parter til kurs pari, såfremt ejeren af disse skriftligt fremsætter ønske herom.

§ 4    Partselskabets opløsning

            Stk. 1          Ved partselskabets opløsning fordeles nettoprovenuet forlods til B-parthavere med et lige stort beløb pr. part op til kurs pari. Det resterende provenu fordeles blandt A-parthavere med et lige stort beløb pr. part.

§ 5    Hæftelse

            Stk. 1          Over for selskabets kreditorer hæfter A-parthaverne pro rata. B-parthavere hæfter alene med det tegnede partbeløb.

§ 6    Partbeviser

            Stk. 1          Partselskabet udsteder ikke partbeviser. Partselskabets bestyrelse fører en fortegnelse over parthavere og deres parter. Parterne er ikke omsætningspapirer over for tredjemand.

            Stk. 2          Enkeltmedlemmer har mulighed for at deponere partrettigheder for B-parter til en klub med den virkning, at klubben kan udøve de rettigheder, der er knyttet til de pågældende parter. I parthaverfortegnelsen vil klubben blive registreret som rettighedshaver for så vidt angår de deponerede B-parter.

§ 7    Overdragelse af parter

            Stk. 1                        Overdragelse af parter kræver bestyrelsens godkendelse og har først retsvirkning, når bestyrelsen har noteret overdragelsen i parthaverfortegnelsen.

            Stk. 2          En udtrædende klub frigøres kun for sin hæftelse, når godkendt erhverver af parten underskriver en af bestyrelsen godkendt erklæring om, at vedkommende indtræder i overdragerens retsstilling i enhver henseende. Overdragelsen af en part har først retsvirkning for partselskabet, når bestyrelsen har noteret overdragelsen i parthaverfortegnelsen.

            Stk. 3          Såfremt to klubber måtte ønske at fusionere, kan deres partkapital sammenlægges.

            Stk. 4          Såfremt en klub ønsker at udtræde af Bridgehuset eller ophører med at spille bridge, og ingen anden bridgeklub ønsker at købe pågældende klubs parter, kan klubben anmode om at blive købt ud til kurs pari, dog højest til indre værdi.

            Stk. 5          Såfremt en klub ikke har haft fast spilledag i to sæsoner, betragtes den som værende udtrådt.

            Stk. 6          Overdragelse af B-parter til tredjemand kan alene ske efter bestyrelsens forudgående godkendelse af såvel vilkårene for overdragelsen som af den nye parthaver.

§ 8    Repræsentantskabet

Stk 1 Repræsentantskabet består af én person fra hver af de i huset spillende klubber, uanset om de disse er parthavere.

Stk. 2 Bestyrelsen kan på eget initiativ indkalde til møde og forpligter sig til at indkalde til møde senest primo marts, hvis der er udsigt til kontingentændringer for de spillende klubber.

Stk 3 Hvis de i huset spillende klubber ønsker det, skal bestyrelsen indkalde til møde.
Således at det skal være et ønske fra enten:
A: formænd fra halvdelen af de spillende klubber
B: halvdelen af parthavere
C: bestyrelsen for Bridgehuset

            Stk. 4          På det ordinære møde i marts påhviler det bestyrelsen at fremsætte foreløbigt budget og bestyrelsens forslag til husleje i den kommende sæson.

            Stk. 5          Husordenen for Bridgehuset fremlægges for kommende sæson.

§ 9    Bestyrelse og daglig ledelse         

            Stk. 1          Partselskabet ledes i det daglige af en bestyrelse bestående af en formand og 4 andre medlemmer, der vælges på den ordinære generalforsamling for 2 år ad gangen.

            Stk. 2          Bestyrelsen konstituerer sig med næstformand, kasserer og sekretær samt et medlem uden portefølje.      

            Stk. 3          Bestyrelsesmøder afholdes så ofte, formanden eller 2 bestyrelsesmedlemmer finder det nødvendigt, og indkaldelse foretages af formanden med mindst 7 dages varsel. Alle afgørelser træffes ved simpelt flertal. Gyldig beslutning kan kun træffes, såfremt mindst 4 medlemmer er til stede.

            Stk. 4          Sekretæren udarbejder referater fra bestyrelsesmøderne senest 14 dage efter afholdelsen.

            Stk. 5          Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

            Stk. 6          Bestyrelsen kan ansætte lønnet medhjælp i overensstemmelse med til hver tid gældende lovgivning.

            Stk. 7          Bestyrelsen er bemyndiget til at nedsætte udvalg til varetagelse af de daglige driftsopgaver, udlejning af Bridgehuset m.v.

            Stk. 8          Regler for udvalgenes arbejde fastsættes af bestyrelsen.

            Stk. 9          Bestyrelsen er berettiget til at udleje Bridgehuset til enkeltstående arrangementer, der skønnes forenelige med Bridgehusets virke.

            Stk. 10       Klubberne skal opgøre medlemstallet for aktive spillere samt afregne det halvårlige klubbidrag medio september og medio januar.

§ 10  Tvister

Stk. 1         En klub (Klub A) kan pålægge en anden klub (Klub B) at ændre spillemodul på følgende betingelser:

-          at Klub A’s pladsbehov er større end klub B’s

-          at Klub B kan være i det henviste lokale

-          at Klub A ikke kan være i andre lokaler.

Klub B er dog berettiget til at beholde sit spillemodul, såfremt der betales for det maksimale antal borde i det aktuelle lokale.

Stk. 2         Ved tvister, der ikke kan løses i mindelighed mellem klubberne i forhold til ovenstående, er det Bridgehusets bestyrelse, der træffer den endelige afgørelse.

§ 11 Generalforsamling

            Stk. 1          Partselskabets højeste myndighed er generalforsamlingen.

            Stk. 2          Indkaldelse til ordinær generalforsamling med angivelse af dagsorden sker ved bestyrelsens foranstaltning med minimum 14 dages varsel. Regnskabet skal vedlægges indkaldelsen til den ordinære generalforsamling.

            Stk. 3          Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af september måned.

            Stk. 4          Der udfærdiges referat af generalforsamlingen, og referatet underskrives af dirigenten.

§ 12  Dagsorden

            Stk. 1          Dagsordenen på generalforsamlingen skal som minimum indeholde følgende punkter:

     1.   Valg af dirigent

     2.   Valg af stemmeudvalg

     3.   Bestyrelsens beretning om Partselskabets virksomhed i det forløbne år

     4.   Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse,

            Her under forslag om anvendelse af overskud eller dækning af tab             

       5.   Indkomne forslag

     6.   Forelæggelse af budget for det kommende år                      

      7.   Valg til bestyrelse:

            a.   valg af formand på lige årstal

            b.   valg af 2 bestyrelsesmedlemmer på lige årstal /

                  valg af 2 bestyrelsesmedlemmer på ulige årstal

     8.   Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen for 1 år

     9.   Valg af 1 revisor for 1 år

   10.   Valg af 1 revisorsuppleant for 1 år

   11.   Eventuelt              

Stk. 2         Enhver parthaver har ret til at få emner behandlet på den ordinære generalforsamling. Anmodning herom må fremsættes over for bestyrelsen senest den 15. juli.

§ 13 Ekstraordinær generalforsamling

            Stk. 1          Ekstraordinær generalforsamling afholdes ifølge beslutning enten af en generalforsamling, bestyrelsen, eller hvis mindst 1/4 af parterne skriftligt fremsætter begæring herom med angivelse af det eller de spørgsmål, der ønskes behandlet. Fremkommer begæring om ekstraordinær generalforsamling, skal denne afholdes senest en måned efter begæring.

§ 14  Stemmeregler

            Stk. 1          Hver part giver én stemme, således at enhver parthaver har stemmeret, der svarer til dennes forholdsmæssige andel af partkapitalen.

            Stk. 2          Alle valg og beslutninger på generalforsamlingen afgøres ved simpel stemmeflerhed, medmindre andet er bestemt i disse vedtægter.

            Stk. 3          Afstemning skal foregå skriftligt, hvis blot én parthaver ønsker dette.

            Stk. 4          Stemmeretten kan udøves i henhold til skriftlig fuldmagt.

§ 15  Partselskabets tegning

            Stk. 1          Partselskabet tegnes af formanden, i dennes fravær af næstformanden, og mindst 2 bestyrelsesmedlemmer i forening.

§ 16  Regnskab og revision

            Stk. 1          Partselskabets regnskabsår er 1. juli til 30. juni.

§ 17  Vedtægtsændringer og ophør

            Stk. 1          Beslutning om ændring af vedtægterne og om ophør af partselskabet kan kun foregå på en generalforsamling og kræver, at A-parthavere, der repræsenterer mindst 2/3 af A-partkapitalen, stemmer herfor.

            Stk. 2          Ophør af partselskabet kræver 2 på hinanden følgende generalforsamlinger med mindst en måneds mellemrum.

            Stk. 3          Partselskabet ophører, når samtlige aktiver er afhændet, og gælden er betalt. Bestyrelsen er forpligtet til at iværksætte opløsning og den efterfølgende fordeling af netto provenu snarest herefter.

Oprindelige vedtægter vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 24.07.1995.

Dette sæt vedtægter erstatter de oprindelige vedtaget på den ekstraordinære generalforsamling

den 24.07.1995, idet de af klubberne tegnede eller senere erhvervede A- parter og B-parter konverteres til

henholdsvis klubparter og private parter.

Ændrede vedtægter vedtaget på generalforsamlingen i Bridgehuset den 30.8.1998.

Vedtægter ændret, ny § 8, på den ordinære generalforsamling, søndag den 2.9.2007.

Vedtægter ændret, på den ordinære generalforsamling d. 9. september 2012.

Vedtægter ændret på den ordinære generalforsamling d. 11.09.2016

Vedtægter ændret på den ordinære generalforsamling d. 14.10.2019